Verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

WETTELIJKE ASPECTEN
ALGEMEEN
Deze website wordt beheerd door:
Leonidas Confiserie Fleur
De Stropersstraat 1
B-9190 Stekene-Kemzeke
België
Tel : + 32 3 707 19 30
BTW-nummer: BE 6841.892.692

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE
De site kan gratis worden geraadpleegd, zonder garanties vanwege Leonidas Confiserie Fleur. Door het gebruik van de site aanvaardt de gebruiker automatisch en onherroepelijk de algemene gebruiksvoorwaarden, termen en waarschuwingsmeldingen die op de site aanwezig zijn.

• Inhoud van de site:
De informatie op deze site wordt uitsluitend gegeven als aanwijzing. Ondanks de inspanningen van Leonidas Confiserie Fleur om correcte en actuele informatie te verspreiden, kunnen toch vergissingen en/of tikfouten voorkomen. Leonidas Confiserie Fleur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze informatie of voor het gebruik ervan door de gebruiker. Leonidas Confiserie Fleur behoudt zich het recht voor de op de site aanwezige informatie te wijzigen en bij te werken, op ieder ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing. Leonidas Confiserie Fleur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van de site door de gebruiker. Leonidas Confiserie Fleur nodigt u uit de site regelmatig te raadplegen om snel op de hoogte te zijn van elke wijziging.

• Beschikbaarheid van de site:
Leonidas Confiserie Fleur garandeert niet dat de site kan worden geraadpleegd zonder onderbreking of vergissing, noch dat de site vrij is van virussen of andere gevaarlijke componenten. Leonidas Confiserie Fleur geeft noch uitdrukkelijk noch impliciet garanties en sluit in het bijzonder elke garantie uit betreffende de beschikbaarheid en de conformiteit van de functies van de site en het beantwoorden van de site aan de verwachtingen of behoeften van de gebruiker.
Leonidas Confiserie Fleur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van de onmogelijkheid voor de gebruiker om de site te raadplegen.

• Gebruik van de informatie door de gebruiker – Intellectuele eigendom:
De gegevens van de site zijn uitsluitend bestemd voor informatie en privé-gebruik. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. De elementen van de site mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedownload, gepost, doorgegeven of verspreid op welke manier ook, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Leonidas Confiserie Fleur. De gebruiker verbindt zich ertoe om de auteursrechten van Leonidas Confiserie Fleur en van derden te respecteren. De verspreiding van merken, foto’s, tekeningen, beelden, teksten op de sites van Leonidas Confiserie Fleur mag niet worden geïnterpreteerd als een gebruiksrecht of welk ander recht ook voor de gebruiker. De benamingen, logo’s en andere tekens die op deze site worden gebruikt zijn wereldwijd beschermde merken en/of modellen. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Leonidas Confiserie Fleur.

• Hyperlinks naar andere sites die niet worden beheerd door Leonidas Confiserie Fleur:
De aanwezigheid van hyperlinks op de site van Leonidas Confiserie Fleur betekent niet dat
Leonidas Confiserie Fleur een controle uitoefent op deze sites, noch dat Leonidas Confiserie Fleur
op de een of andere manier aansprakelijk kan worden gesteld voor hun inhoud of bestaan.

COPYRIGHT
Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, geherpubliceerd, geplaatst, doorgegeven of verdeeld worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Leonidas Confiserie Fleur.

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
Leonidas Confiserie Fleur verbindt zich ertoe de persoonsgegevens die zouden worden verstrekt
tijdens het bezoek aan haar site te beschermen. Deze gegevens worden verwerkt overeenkomstig
de Belgische wet van 8 december 1992 en met naleving van de privacy policy.

TOEPASBARE WET EN BEVOEGDE RECHTBANK
Elk geschil betreffende de site van Leonidas Confiserie Fleur wordt beheerd door de Belgische
rechtspraak. Enkel de hoven en rechtbanken van het arrondissement Dendermonde, België zijn
bevoegd.
In geval van geschil wordt een gedrukte versie van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden
en van elke bijkomende vermelding, afgeleverd in elektronische vorm, aanvaard in elke gerechtelijke of administratieve procedure.

Openingsuren

Kemzeke:
ma-za 0930 - 1800.
zon- en feestdagen 1000 - 1400.
 
Sint-Gillis-Waas:
ma-za 0930 - 1800.
zon- en feestdagen gesloten.